Hit éve

A hit éve a világegyházban és a gyulafehérvári főegyházmegyében

2012. október 11-én kezdődik a Hit éve, amelynek célja, hogy hirdessük Krisztust azoknak, akik nem ismerik, vagy csupán egy történelmi személyiséget látnak benne.
A kegyelem pillanata lesz a Hit éve, amikor még teljesebben Istenhez fordulhatunk, megerősíthetjük hitünket, és örömmel hirdethetjük őt az embereknek, új lendületet adhat az egyház missziójának, és kivezetheti az embereket abból a sivatagból, amelyben gyakran találják magukat, és elvezetheti őket az élet helyére, a Krisztussal való barátságra.

Korunk emberének, a totalitárius diktatúráktól terhelt XX. század után, szüksége van a világot és az időt szemlélő teljes, egységes látásmódra. Főleg a hagyományosan keresztény országok válnak egyre inkább közömbössé. Isten az, aki megérinti az emberek szívét szava és lelke által, és hitre, valamint az egyházzal való közösségre hívja őket. A tény, hogy Isten és nem az evangéliumot hirdető ember érinti meg az emberek szívét, mutatja annak fontosságát, hogy Istent ismerjük el minden apostoli tevékenység elsődleges mozgatójának, amelyeket imának kell megelőznie és követnie is.
Az egyház elsősorban Istenről és az ő királyságáról beszél, emlékeztetve mindenkit, főleg pedig a keresztényeket, akik elvesztették identitásukat, hogy Istennek van joga rendelkeznie mindennel, ami az övé, így a mi életünkkel is.


A mai kornak ugyanúgy szüksége van Istenre, mint a kétezer évvel ezelőttinek, de az emberek nem találják a válaszokat a kérdéseikre. Ezek a kérdések viszont megkerülhetetlenek. A mai világban is van jó föld, ami jó termést hozhat. 

A gyulafehérvári főegyházmegye is kapcsolódott a hit évéhez. A 2012-2013-as pasztorális füzetben lebontott terv ezt vázolja fel. Egyházmegyénk főpásztora Msgr. dr. Jakubinyi György érsek a füzet bevezetőjében a következőképpen ír: „Álljunk szilárdan a hitben (vö. Kol 1,23), biztat bennünket is Szent Pál apostol. Ahhoz, hogy még inkább elmélyüljünk a hitben és ezáltal az Istenbe vetett bizalomban, e pasztorális füzet a Hiszekegy tizenkét ágazatát követve havonta gyakorlati segítséget szeretne nyújtani. Azzal a kívánsággal bocsátom útjára ezen új pasztorális füzetet, hogy a hit évében valóban segítséget nyújtson ahhoz, hogy új katekézist éljünk át, amelyben Istent személyesen tapasztalhatjuk meg. Az Istenbe vetett hit akkor igazi, ha személyes, ha azt érezzük, hogy rólunk szól. Célunk tehát, hogy erősödjön a bizalmunk a gondviselésben, a szentháromságos egy Isten szeretetében." (4. o.)


A HIT éve egyházmegyénkben (2012-2013)
OKTÓBER - A hit évének megnyitása kisközösségben

NOVEMBER - Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban
DECEMBER - Jézus Krisztus fogantatott a Szentlélektől,született Szűz Máriától
JANUÁR - Szenvedett Poncius Pilátus alatt...
FEBRUÁR - Jézus Krisztus alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt
MÁRCIUS - Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján
ÁPRILIS - Onnan jön el ítélni élőket és holtakat
MÁJUS - Hiszek a Szentlélekben
JÚNIUS - Hiszem az egy, szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházat
JÚLIUS - Hiszem a bűnök bocsánatát
AUGUSZTUS - Hiszem a test feltámadását
SZEPTEMBER - Hiszem az örök életet
________________________________________________________________

A hit évére 2012-ben megjelent XVI. Benedek apostoli levele a Porta Fidei. Ennek a 7. pontjában a pápa a következőket írja: „A hit a kapott szeretet megtapasztalásából növekszik akkor, ha a kegyelem és öröm tapasztalatával közlik."(13. o.) Nekünk tehát, akik Isten szeretetét tapasztaljuk, örömet kell sugároznunk és bátorítanunk kell embertársainkat hitük elmélyítésére.
Azt gondolom, hogy ha kellőképpen belekapcsolódunk a hit évébe, meg tudjuk élni és újra tudjuk fogalmazni az istenkapcsolatunkat, akkor fejlődünk hitünkben; ily módon Isten szeretetét megtapasztalva keresztény identitásunkat mind egyénileg, mind közösségileg erősítjük.

Összeállította Czikó László

Forrás: http://www.magyarkurir.hu/hirek/meghirdette-papa-hit-evet