Papság Éve

Imádság papokért

Mindenható Isten! Te elküldted Fiadat a világba, hogy Megváltónk és örök főpapunk legyen, és kiárasztottad a Szentlelket, hogy működjön Egyházadban. Kérünk, erősítsd és vezesd az életszentség útján püspökeinket és papjainkat, akikkel megajándékoztad Egyházadat! Ébressz papi hivatásokat! Adj bátorságot fiataljainknak, hogy igent mondjanak hívásodra, és állhatatosak maradjanak küldetésükben! Adj lendületet, energiát és áldozatkészséget papjaidnak! Add, hogy a világi hívők imával és tettekkel segítsék lelkipásztoraikat és egymást a Hozzád vezető úton! Vezesd családjainkat és közösségeinket a hit, a remény, a szeretet és az egység hiteles megélésének útján, hogy életük példájával sokakat Hozzád vonzzanak!

Szentséges Szűz Mária, Egyházunk Anyja, Vianney Szent János, a papok védőszentje és Istennek minden szentjei! Támogassátok imáinkat hathatós közbenjárásotokkal, hogy az Egyház a Szentlélek segítségével, a papok és a hívek életszentsége által megújuljon, s így egyre tökéletesebben tölthesse be hivatását a lelkek üdvösségének munkálásában! Ámen.

Papok! Legyetek szentek!

... Papok, vajon hogyan éltek, miután bemutattátok a szentmisét?

Nap mint nap kezetekben tartjátok az Isten Fiát, olyan kiváltságotok van, amely Mihály arkangyalt sem illeti meg. Szavatok erejével a kenyeret Krisztus Testévé változtatjátok. Rákényszerítitek az Isten Fiát, hogy leszálljon az oltárra.Nagyok vagytok, mérhetetlen hatalmú teremtmények. Papok, ez fenntartás nélkül arra kötelez benneteket, hogy szentek legyetek.

Bővebben: Papok! Legyetek szentek!

Imádságok papjainkért és papi hivatásokért

Vianney Szent János, Szent István Király, könyörögjetek érettünk!

 

IMA PAPJAINKÉRT

Urunk, Jézus Krisztus, Örök Főpap!
Őrizd meg papjaidat Szent Szíved oltalmában, ahol senki sem tud ártani nekik,
Őrizd meg tisztának felszentelt kezüket, mellyel nap mint nap érintik Szent Testedet.
Őrizd meg tisztának ajkukat, melyen drága Szent Véred piroslik.
Őrizd meg tisztának szívüket, melyet dicsőséges papságod jelével pecsételtél meg, hogy ne tapadjanak a földi dolgokhoz.
Ó, Jézus segítsd őket növekedni az irántad való szeretetben és hűségben.
Add, hogy a kenyér és a bor átváltozása mellett, megkapják ahhoz is az erőt, hogy szívüket megváltoztassák.
Áldd meg áldozatos munkájukat, hogy az bőségesen gyümölcsözzék, egykor pedig majd add meg nekik az örök élet koronáját. Ámen.

Bővebben: Imádságok papjainkért és papi hivatásokért

Ima papjainkért

Kedves Imádkozók!

Kérlek foglaljátok imáitokba a mi plebániánkon szolgáló papjainkat is.

Kérjük mindazokat a kegyelmeket, melyek a lenti imábkan meg vannak fogalmazva, különösen is azt hogy velük együtt pebániánk minden tagja egyre jobban vágyódjon az Istennel való kapcsolatra, nyitott legyen a kegyelemre hogy egyre élôbb közösséget alkothassunk.

Bővebben: Ima papjainkért