Hit éve

A Hit évében elnyerhető búcsúk

Az Apostoli Penitenciára – folyó év szeptember 14-én kelt dekrétumával – a Hit éve alkalmával 2012. október 11. és 2013. november 24. között búcsúk elnyerését engedélyezte.

A Katolikus Egyház Katekizmusa (Budapest 2002. 401.) 1471. pontja ezt tanítja: „A búcsú Isten színe előtt a már megbocsátott bűnökért járó, ideigtartó büntetések elengedése, melyet a keresztény hívő, aki megfelelően fölkészült és teljesítette a kiszabott föltételeket, elnyer az Egyház segítségével, amely mint a megváltás szolgálója Krisztus és a szentek elégtételt nyújtó érdemeinek kincstárát hivatalosan kezeli, és abban részesít. A búcsú részleges vagy teljes, attól függően, hogy a bűnökért járó ideigtartó büntetéstől részlegesen vagy teljesen szabadít-e meg. Minden hívő nyerhet búcsúkat önmaga számára vagy az elhunytak javára."

A búcsúnyerés szokott feltételei:

1.– el kell végezni az előírt bűnbánati cselekményt vagy imát,

2.– szentgyónást kell végezni bármikor, a búcsúnyerés napja előtt is,

3.– szentáldozáshoz kell járulni, és

4.– a Szentatya szándékára imádkozni (Miatyánk, Üdvözlégy és/vagy Hiszekegy).

A Hit évében elnyerhető teljes búcsú első feltétele:

a) Részt kell venni népmissziók idején legalább három szentbeszéden, vagy három alkalommal szent vagy más megfelelő helyen a II. Vatikáni Zsinat dokumentumairól vagy A Katolikus Egyház Katekizmusa fejezeteiről tartott három elmélkedésen.

b) Elzarándokolnak Rómában akármelyik pápai bazilikába, keresztény katakombákba, otthon székesegyházba vagy a helyi ordinárius által kijelölt templomba, és ott részt vesznek valamilyen szent szertartáson vagy legalább egyedül egy ideig elmélkedve imádkoznak, majd a Miatyánk, a Hiszekegy elmondásával vagy a Szűzanyához és a templomok védőszentjeihez intézett fohászokkal fejezik be.

Mint gyulafehérvári főpásztor a következő templomokat jelölöm ki a búcsúnyerés céljára:

1.– Gyulafehérvári székesegyház,

2.– Csíksomlyói kegytemplom, kis bazilika,

3.– Brassói Szent Péter és Pál plébániatemplom,

4.– Kolozsvári Szent Mihály plébániatemplom,

5.– Gyergyószentmiklósi Szent Miklós plébániatemplom,

6.– Székelyudvarhelyi Szent Miklós plébániatemplom,

7.– Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébániatemplom,

8.– Kézdivásárhelyi Szentháromság plébániatemplom.

c) A helyi Főpásztor által kijelölt napokon részt vesz az ünnepélyes szentmisén vagy zsolozsmán (vecsernyén), és a végén elmondja a Hiszekegyet. Mint a gyulafehérvári főegyházmegye Főpásztora a következő napokat jelöltem ki a búcsúnyerés céljára:

– Karácsony ünnepén (december 25.), Szent Család vasárnapján (december 30.), Húsvétvasárnap (március 31.), Pünkösdvasárnap (május 19.), Szent Péter és Pál apostolok ünnepén (június 29.).

d) A Hit éve folyamán, szabadon választott napon, a templomban vagy a kápolnában, ahol keresztelték, bármilyen imakönyvi formulával megújítja a keresztségi fogadásokat.

A Főpásztor teljes búcsúval járó Pápai Áldást adhat a Hit éve legjelentősebb napján, pl. 2013. november 24-én, Krisztus Király ünnepén, a Hit éve lezárásakor.

Mindazok, akik törvényesen akadályozva vannak, hogy az előírt rendezvényeken részt vegyenek (pl. zárdában élő kedves nővérek, börtönben lévők, súlyos betegek és állandó ápolóik stb.), a szokott feltételek mellett – televízió- vagy rádióközvetítés alkalmával.

Kérem Tisztelendő Paptestvéreimet, hogy a Híveknek magyarázzák meg a búcsú és a búcsúnyerés jelentőségét, amelyet kedves halottaik lelki üdvéért is felajánlhatnak esdő formában.

† György s. k.

érsek

(Részlet a VI. körlevélből)